Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego                                                                              

w Tarnobrzegu

 1. Przy Zalewie 2

39-400 Tarnobrzeg

tel. + 48 15 822 46 47

fax + 48 15 822 46 47 w. 24

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.pzwtarnobrzeg.pl

www.pzw.org.pl/51

Zapytanie ofertowe nr 2/2018

(dotyczy wykonania monitoringu)

 1. ZAMAWIAJĄCY

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu, ul. Przy Zalewie 2, 39-400 Tarnobrzeg

NIP: 867-16-57-932, REGON: 830215005, KRS: 0000043301

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu montażu systemu monitoringu w siedzibie Okręgu.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 • rejestrator kanałowy,
 • kamera 4 Mpix – 3 szt.,
 • kamera 2 Mpix – 3 szt.,
 • dysk 2 TB,
 • materiały dodatkowe i montaż systemu.
 1. W celu realizacji zamówienia Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do miejsc monitoringu i montażu kamer.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.06.2018 r.

 1. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę , która powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na nr + 48 15 822 46 47 w. 24, poczty, kuriera    lub też dostarczona osobiście na adres: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego    w Tarnobrzegu, ul. Przy Zalewie 2, 39-400 Tarnobrzeg do dnia 23 marca 2018 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
 3. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 26 marca br., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 19:00 w siedzibie Okręgu oraz na stronach internetowych: www.pzwtarnobrzeg.pl i www.pzw.org.pl/51
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pzwtarnobrzeg.pl    i www.pzw.org.pl/51 .
 1. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 45%

            2 - Jakość użytych materiałów 45%

3 – Okres gwarancji 10%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.pzwtarnobrzeg.pl i www.pzw.org.pl/51

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela  Pan Ireneusz Swobodziński pod numerem telefonu + 48 15 822 46 47 w. 22 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .