.

 

 

Regulamin
wędkowania w zbiorniku wodnym Nr 5 „Jeziórko" – Gmina Grębów .

 1. 1.W celu prowadzenia racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej oraz ochrony przed kłusownictwem, Gmina Grębów użyczyła Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu zbiornik wodny Nr 5 „Jeziórko” położony na terenie Gminy Grębów woj. Podkarpackie.
 2. 2.Młodzież do lat 16 może wędkować tylko pod opieką osoby dorosłej posiadającej kartę wędkarską, tylko na jedną wędkę, metodą dozwoloną w niniejszym regulaminie.
 3. 3.Łowienie z lodu jest zabronione.
 4. 4.Na zbiorniku wodnym Nr 5 „Jeziórko”, dopuszcza się wędkowanie metodą spławikową i gruntową. Zabronione jest łowienie na żywą lub martwą rybę lub jej części.  
 5. 5.Obowiązuje zakaz stosowania plecionek jako linki głównej oraz metody spinningowej i muchowej.
 6. 6.Podczas połowu obowiązuje bezwzględny nakaz używania haków bezzadziorowych.
 7. 7.Na zbiorniku obowiązuje zasada złów i wypuść, zabrania się przetrzymywania ryb, zasada ta nie dotyczy zawodów wędkarskich.
 8. 8.Nęcenie łowiska dozwolone jest tylko podczas wędkowania –obowiązuje limit zanęty do jednorazowego łowienia w ilości max.5 kg
 9. 9.Wędkarz zobowiązany jest posiadać matę zabezpieczającą ryby przed uszkodzeniami oraz podbierak o rozpiętości ramion minimum 50 cm.

10 .Na łowisku zabrania się :

a-naruszania i uszkadzania linii brzegowej zbiornika,

b-palenia ognisk,

c-kąpieli,

d-płukania naczyń lub wrzucania do wody odpadów,

e-nęcenia łowiska w czasie gdy zbiornik jest wyłączony z wędkowania,

f-zakaz używania sprzętu pływającego.

 1. 11.Wejście lub wjazd na łowisko dozwolone jest tylko w czasie wędkowania, obowiązuje zakaz wnoszenia i rozkładania sprzętu służącego do połowu na stanowisku oraz w strefie przyległej do łowiska .Obowiązuje zakaz biwakowania na łowisku lub w strefie przylegającej do łowiska.
 2. 12.Wędkarz łowiący na zbiorniku jest zobowiązany do utrzymania czystości na stanowisku oraz stosowania się do zaleceń opiekuna łowiska zatwierdzonych przez uprawnionego do rybactwa ( Zarząd Okręgu).
 3. 13.Za nieszczęśliwe wypadki losowe zaistniałe na terenie łowiska Okręg PZW Tarnobrzeg i Gmina Grębów nie ponosi odpowiedzialności.
 4. 14.Pojazdy mechaniczne należy pozostawić w miejscach do tego wyznaczonych.
 5. 15.Wyżej wymienione zapisy dotyczą wędkowania indywidualnego !!!
 6. 16.Na zbiorniku wodnym Nr 5 „Jeziórko” Kluby, Koła i osoby niezrzeszone mogą za pisemną zgodą Zarządu Okręgu, organizować i przeprowadzać zawody wędkarskie. W imieniu Zarządu Okręgu decyzje w powyższej sprawie podejmuje Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży.
 7. 17.Dopuszcza się organizację zawodów wędkarskich trwających nie dłużej niż 3 doby łącznie.
 8. 18.Podczas zawodów obowiązuje dodatkowy Regulamin przedstawiony przez organizatora i zaakceptowany przez V-ce Prezesa ZO ds. Sportu na 14 dni przed datą ich rozpoczęcia.
 9. 19.Podczas rozgrywania zawodów wyłącza się z wędkowania część lub całość zbiornika o czym Okręg PZW w Tarnobrzegu, co najmniej 7 dni przed datą rozgrywania zawodów, zamieści informację na stronie internetowej.

 

WYSOKOŚĆ

składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód zbiornika wodnego
Nr 5 „Jeziórko”.

 

 

 

                             Wyszczególnienie

Składki na ochronę i zagospodarowanie wód zbiornika Jeziórko Nr 5.

Od świtu do 1300

Od 1300 do zmierzchu

Od świtu do zmierzchu(cały dzień)

           Członek PZW

 

        Niezrzeszony

10,00 zł

18,00 zł

10,00 zł

18,00 zł

15,00 zł

25,00 zł

Uwaga. Dla właściwej interpretacji określa się, że czas od świtu do zmierzchu w ciągu dnia jest to czas godzinę przed wschodem Słońca i godzinę po zachodzie Słońca według wskazań kalendarza na dany dzień.

 

 

 

Wyszczególnienie

24 godziny

48 godzin

72 godziny

Członek PZW

Niezrzeszony

20,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

80,00 zł

Składka członkowska stanowiąca udział w kosztach organizacji zawodów wędkarskich jak w powyższych tabelach.

Termin ostateczny wniesienia składki określonej w powyższej tabeli ustala się na min. 7 dni przed zawodami. Decyduje data wpływu na rachunek Zarządu Okręgu.

UWAGA:

 1. 20.Zarząd Okręgu PZW Tarnobrzeg w uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Gminą Grębów zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Składki na ochronę i zagospodarowanie wód zbiornika Jeziórko Nr 5 można wnosić oraz pobierać zezwolenia w Biurze Okręgu PZW w Tarnobrzegu ul. Przy Zalewie 2 w godzinach:

  Poniedziałek              10:30 – 19:30

  Wtorek – piątek        7:30 – 15:00

  oraz u Pana Stanisława Pikusa po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 509 617 162.  

 2. Po uzyskaniu, w Biurze Zarządu Okręgu ul. Przy Zalewie 2 w Tarnobrzegu, zezwolenia w formie książeczki opatrzonej hologramem,
  składkę na ochronę i zagospodarowanie wód zbiornika wodnego Nr 5 „Jeziórko” można uiścić:
  gotówką (druk KP), przelewem zwykłym lub elektronicznym na konto w Banku PEKAO I O/Tarnobrzeg Nr 40 1240 2744 1111 0000 3991 0703 – z dopiskiem „Jeziórko Nr 5”.