Informujemy wszystkich wędkarzy wędkujących w wodach Okręgu Tarnobrzeg,

 

że Zarząd Okręgu na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2019 roku

 

podjął Uchwałę wprowadzającą do Regulaminu wędkowania na wydzielonych zbiornikach wodnych 2019 r.  następujące zmiany:

 

 

 1.  Strona 16 - Zalew w "Karwowie" i "Podolu" - dodaje się punkt 2 o brzmieniu: "Dopuszcza się wędkowanie w porze nocnej tylko za zgodą opiekuna łowiska lub Zarządu Okręgu".


 2. Strona 16 - Zalew w Janowie Lubelskim - dodaje się punkt 5 o brzmieniu: "w 2019 roku obowiązuje zakaz zabierania złowionego amura".

 

 

 

SZANOWNI KOLEDZY WĘDKARZE !!!

W związku z licznymi pytaniami czy wręcz wątpliwościami dotyczącymi interpretacji treści zapisu pkt.16 Rozdziału IV Regulaminu wędkowania na wydzielonych zbiornikach wodnych Okręgu Tarnobrzeg Polskiego Związku Wędkarskiego przedstawiam stanowisko uprawnionego do rybactwa w przedmiotowej sprawie.

Otóż,na wszystkich wodach Okręgu Tarnobrzeg czy to ogólnodostępnych czy zbiorników wydzielonych dopuszcza się się wędkowanie na dwie wędki ! za wyjątkiem metody spinningowej i muchowej !  trolling jest zabroniony ! 

W przypadku połowu ryb na zbiornikach wydzielonych  na żywą lub martwą rybę lub jej części-ten sposób połowu jest dopuszczony tylko na jedną wędkę !!! z tym,że zbrojenie przynęty dozwolone jest tylko pojedynczym hakiem-obowiązuje zakaz używania kotwic!!!.
Ten zapis nie zabrania łowienia na drugą wędkę!!! jednakże na inną przynętę !!!
W celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień podczas kontroli z a l e c a się łowienie na drugą wędkę metodą spławikową np.celem pozyskania odpowiedniej przynęty zgodnie z zapisem Rozdziału IV pkt.3,ppkt.3.1 Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb,który mówi, że ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzane wyłącznie do wód z których zostały pozyskane !!!.

Mam nadzieję, że zostały rozwiane wszelkie wątpliwości co do treści pkt.16 Regulaminu zbiorników wydzielonych.

Jednocześnie przypominam, że na wszystkich wodach PZW zabronione jest łączenie  połowu ryb metodą spinningową czy muchową z połowem ryb inną metodą w tym samym czasie.

Z wędkarskim pozdrowieniem_ Ireneusz Strojewski V-ce Prezes Z.O. ds. Ochrony Wód

 

 

 

 

 

 

Regulamin zbiorników wydzielonych na 2019 rok.

 

 1. Zbiorcze zasady  obowiązujące na wydzielonych zbiornikach wodnych.

 

 1. Kierując się dobrem zagospodarowania i ochrony wód Związku, został opracowany niniejszy Regulamin określający zasady wędkowania na wydzielonych zbiornikach wodnych (staw, zalew …) udostępnionych do wędkowania w Okręgu Tarnobrzeg, który stanowi jednolity zbiór przepisów regulujących zasady wędkowania na tych wodach.
 2. Regulamin został opracowany na podstawie Statutu PZW, par. 47 pkt 10 i 15, obowiązującego od 1 września 2017 roku oraz aktualnie obowiązującego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb rozdział VI    pkt 11.
 3. Regulamin ten zawiera dodatkowe informacje
  dotyczące zasad i sposobu wędkowania na zbiornikach wodnych wymienionych w ostatniej części niniejszego Regulaminu.
 4. Uprawnionymi do wędkowania, są osoby posiadające kartę wędkarską, aktualną składkę członkowską, wybraną składkę na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW Tarnobrzeg oraz zezwolenie na amatorski połów ryb, wydane przez uprawnionego do rybactwa tzn. Okręg PZW Tarnobrzeg wraz z rejestrem połowów oraz regulaminem łowisk wydzielonych Okręgu.
 5. Wędkarz wykupując ww. składki, akceptuje Regulamin oraz wynikające z niego prawa i obowiązki.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie
  z dniem 1 stycznia 2019 roku i obowiązuje  do 31 grudnia 2021 roku.
 7. Zarząd Okręgu w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
  w niniejszym Regulaminie o czym powiadomi wędkarzy stosownymi ogłoszeniami.
 1. Dla niżej wymienionych gatunków ryb wprowadza się na wszystkich zbiornikach wydzielonych następujące wymiary ochronne:

- amur  75 cm,

- jesiotr  80 cm;

- karp, leszcz  35 cm i powyżej 50 cm,

- jaź, pstrąg tęczowy, karaś złocisty  30 cm,

- lin  35 cm,

- szczupak, sandacz  60 cm,

- okoń  18 cm i powyżej 35 cm,

Pozostałe wymiary gatunków ryb, zgodnie
z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.

 

 

III. Limity dobowe obowiązujące
  na zbiornikach wydzielonych.

 

 1. Karp, pstrąg tęczowy, węgorz – 2 sztuki łącznie.
 2. Szczupak, jesiotr, amur, sandacz - 1 szt.
 3. Jaź, lin, karaś złocisty, okoń, leszcz – 5 szt. łącznie ( nie więcej jak 2 szt. z danego gatunku ).
 4. Leszcz – 5 szt. – dotyczy tylko Zalewu Wilcza Wola gdzie obowiązuje zwiększony limit dobowy.

5 Limit wagowy ryb nie wymienionych  wyżej nie może przekroczyć łącznie 3 kg w ciągu doby. Dotyczy wszystkich zbiorników wydzielonych.

 1. Złowienie limitu dobowego ryb wymienionych w którymkolwiek z punktów 1, 2 lub 3, na zbiornikach wydzielonych powoduje  zakończenie wędkowania w tym dniu  na wszystkich zbiornikach wydzielonych Okręgu PZW Tarnobrzeg.

Obowiązują następujące limity miesięczne:

- karp, amur                   - 10 sztuk łącznie,

- szczupak, sandacz       - 5 sztuk łącznie,

 

 

Pozostałe zasady obowiązujące na zbiornikach wydzielonych.

 

 

 1. Ryby przeznaczone do zabrania muszą znajdować się  w siatce.
 2. Zabrania się połowu ryb ze środków pływających – nie dotyczy Zalewu Wilcza Wola.
 3. Zakazuje się jakiegokolwiek znakowania łowiska oraz wynoszenia i  wywożenia zanęt i przynęt ( nie dotyczy zawodów wędkarskich i zbiornika Wilcza Wola ).   
 4. Podczas łowienia ryb spod lodu obowiązuje zakaz używania osęki do podbierania ryb oraz zabierania  złowionego karpia, szczupaka, sandacza i amura.
 1. Obowiązuje zasada parkowania samochodów i innych pojazdów w miejscach do tego wyznaczonych, a w związku z tym zakaz wjazdu samochodami na teren zbiornika z wyjątkiem organizacji zawodów wędkarskich po uzyskaniu  zgody od uprawnionego do rybactwa.
 1. Nie przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu skutkuje wstrzymaniem prawa do wędkowania  na wydzielonych zbiornikach wodnych.
 2. Decyzję o wstrzymaniu podejmuje właściwy opiekun danego łowiska, potwierdzając cofnięcie uprawnień wpisem do legitymacji członkowskiej wędkarza lub zezwolenia na amatorski połów ryb wędką i przekazuje protokół z kontroli do Zarządu Okręgu.
 3. Od w/w decyzji wędkarzowi przysługuje prawo odwołania się w ciągu 14 dni, do Okręgowego Sądu Koleżeńskiego.
 1. Raz wniesione składki na ochronę
  i zagospodarowanie wód nie podlegają zwrotowi.
 2. Wędkarz łowiący na łowisku jest zobowiązany
  stosować się do zaleceń gospodarza łowiska, ustalonych odpowiednio wcześniej z Okręgiem PZW Tarnobrzeg.
 3. Za zgodą wędkarza dopuszcza się możliwość kontroli torby wędkarskiej, pokrowców i innych pojemników wędkarskich.
 4. Dozwolone jest brodzenie jedynie w linii
  brzegowej oraz do linii występowania  roślinności
  wysokiej uniemożliwiającej spinningowanie.
 5. Obowiązuje długość siatki do przetrzymywania ryb przeznaczonych do zabrania co najmniej 2,5 m.
 6. W okresie od 15 października do 31 grudnia po zarybieniu zbiornika rybą drapieżną, właściwy Zarząd Koła (opiekun łowiska ) wprowadza zakaz połowu ryb na żywą i martwą rybę oraz jej części.
 7. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia obowiązuje zakaz połowu ryb metodą spinningową, na martwą i żywą rybę oraz jej części.
 8. W pozostałym okresie roku kalendarzowego – z zastrzeżeniem pkt 14 – dopuszcza się wędkowanie na żywą lub martwą rybę lub jej części tylko na jedną wędkę z tym, że zbrojenie przynęty dozwolone jest tylko pojedynczym hakiem – zakaz używania kotwic.
 9. Zabrania się nęcenia łowiska w okresie gdy
  zbiornik jest wyłączony z wędkowania.
 10. Zabrania się stosowania echosond w okresie
 11. Obieranie i patroszenie ryb na łowisku jest zabronione.
 12. Obowiązuje zakaz palenia ognisk na terenie łowiska.
 13. Na zbiornikach na których zabronione jest wędkowanie w porze nocnej (  Pora nocna obowiązująca zgodnie z tym regulaminem to pora godzinę przed wschodem i godzinę po zachodzie Słońca ) wprowadza się zakaz wnoszenia i rozkładania sprzętu służącego do połowu ryb w obrębie stanowiska wędkarskiego, obwałowania oraz strefy przylegającej do łowiska.
 14. Brak wpisu do rejestru połowów, wpis nieczytelny, wpis dokonany znikopisem lub ścieralnym długopisem, wydzieranie kartek z rejestru, stosowanie rejestru okresowego zamiast zezwolenia powoduje utratę uprawnień do połowów na zbiornikach wydzielonych Okręgu PZW Tarnobrzeg.

 

 

Uwaga: Na wszystkich wodach Okręgu PZW Tarnobrzeg obowiązuje zakaz łowienia metodą trollingową.

 

 

Uwagi końcowe.

 

 1. Decyzję o wprowadzeniu 7 – 14 dniowego okresu ochronnego, po dorybieniu danego zbiornika podejmuje Zarząd Koła odpowiedzialny za dany zbiornik.
 2. W uzasadnionych przypadkach inny okres ochronny może być ustanowiony za pisemną zgodą Prezydium Zarządu Okręgu.

Decyzję taką może podjąć również Prezes i Wiceprezesi d/s. ochrony i d/s. zagospodarowania wód Zarządu Okręgu, a o swojej decyzji informują Prezydium Zarządu Okręgu na najbliższym posiedzeniu.

 1. W kwestiach nie ujętych niniejszym Regulaminem, zastosowanie ma aktualnie obowiązujący Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.
 1. Za nieszczęśliwe wypadki, zdarzenia losowe zaistniałe na terenie danego łowiska, Gospodarz łowiska i Okręg
  PZW Tarnobrzeg nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

Wykaz wód na których obowiązuje niniejszy Regulamin.

 

1.

Zalew w Wilczej Woli

2.

Zalew w Szymanowicach  k. Klimontowa

3.

Staw „Przejazd” w Lipie

4.

Stawy w Zdanowie * ( Staw Górny #)

5.

Stawy w Podolu*

6.

Zalew w Koprzywnicy

7.

Zalew w Nowej Dębie

8.

Zalew „Topiołki” w Ćmielowie*

9.

Zbiornik wodny w Karwowie *

10.

Zbiornik wodny „Przeria”  w Biedrzychowie*

11.

Zbiornik wodny w Warchołach k. Niska

12.

Zbiornik wodny „Tenczynopol” w Klimontowie *

13.

Zbiornik wodny „Zochcinek” w Opatowie #

14.

Zbiorniki wodne „Jeziórko”: Nr  3,

15.

Zalew w Zaklikowie

16.

Stawy „Zwierzyniec” w Tarnobrzegu ( staw Nr 1 i 2#)

17.

Zalew w Janowie Lubelskim

18.

Zalew „Buczyna” w Bogorii*

19.

Zbiornik wodny w Wojkowie

 

* zbiorniki udostępnione tylko dla członków PZW Okręg Tarnobrzeg.

# zbiornik na którym obowiązuje zasada złów i wypuść

 

 • Dodatkowe obostrzenia obowiązującena niżej wymienionych akwenach.

 

 

Zalew w Wilczej Woli

 1. Granice łowiska obejmuje teren od strefy ochronnej zapory piętrzącej w Wilczej Woli do progu
  w Porębach Wolskich.
 2. W okresie od 1 stycznia do 31 maja ustala się tarlisko na rzece Zyzoga na odcinku od progu wodnego w Porębach Wolskich do mostu drogowego    w Woli Raniżowskiej, bez rozlewiska o nazwie „Bocianie Gniazdo – Krzyż”.
 3. Zezwala się na wędkowanie w porze nocnej
  wyłącznie z brzegu, a wywożenie zanęt i przynęt tylko modelami pływającymi.
 4. Zezwala się na wędkowanie ze środków pływających w porze dziennej, wyposażonych wyłącznie w jeden silnik z napędem elektrycznym.

 

 

Stawy w Zdanowie

 1. Połów ryb na obu stawach dozwolony jest tylko w porze dziennej ( nie dotyczy zawodów wędkarskich ).
 2. Na Stawie Górnym obowiązuje zasada złów i wypuść.

Zalew Szymanowice

 1. Zabrania się wędkowania w porze nocnej za wyjątkiem rozgrywania zawodów wędkarskich.
 2. W okresie kalendarzowej zimy wolno wędkować tylko
  w dni świąteczne , soboty i dni ustawowo wolne
  od pracy w godz. od 07.00 do 16.00 oraz w dni
  w których organizowane są zawody wędkarskie.
 3. Zabrania się wbijania wszelkich przedmiotów (np. szpilek, podpórek) w spoinę łączącą płyty betonowe.
 4. Wejście wędkarzy wyposażonych w sprzęt wędkarski na łowisko oraz jego rozkładanie w strefie obwałowania , części przylegającej do zbiornika i na stanowiskach wędkarskich tylko w godzinach wędkowania. Nie dotyczy uczestników organizowanych zawodów wędkarskich, którzy otrzymali pisemną zgodę od opiekuna łowiska (Okręg PZW Tarnobrzeg lub Koło Nr 27 w Klimontowie) na wędkowanie w strefie wydzielonej. W strefie tej nie mogą łowić wędkarze nie posiadający zezwolenia na połów w dniach rozgrywania zawodów. W czasie wędkowania w strefie wydzielonej obowiązuje dodatkowy regulamin będący załącznikiem  do niniejszego regulaminu.
 5. Strefa wydzielona jest obszarem na którym obowiązuje zasada „złów i wypuść” oraz zakaz łowienia na żywą     i martwą rybę oraz jej części.

Obowiązuje nakaz stosowania haczyków bezzadziorowych – dotyczy wszystkich metod wędkowania.

 1. Obowiązuje zakaz naruszania umocnień ziemnych oraz kamiennych na terenie zbiornika.

 

 

Zbiornik wodny „Buczyna” w Bogorii.

 1. Obowiązuje zakaz wędkowania w porze nocnej z wyjątkiem zawodów wędkarskich.
 2. Obowiązuje zakaz łowienia spod lodu.
 3. Obowiązuje zakaz łowienia z plaży w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia każdego roku.

 

 

Zbiornik wodny Tenczynopol

 1. Zabrania się wędkowania w porze nocnej.
 2. Obowiązuje zakaz połowu na żywą i martwą rybę oraz jej części.

 

 

Zalew w Nowej Dębie

 1. Zabrania się połowu ryb z wyspy oraz mola.
  Jednocześnie ustanawia się strefę ochronną zaczynającą się od mola na całym odcinku 20 metrów poniżej ujęcia (napływu) wody do zbiornika.
 2. Zabrania się wędkowania w porze nocnej z wyjątkiem dni ustawowo wolnych i w czasie rozgrywania zawodów wędkarskich.

 

 

Łowisko „Topiołki” w Ćmielowie

 1. Zabrania się wędkowania w odległości mniejszej niż
  10 m od urządzeń przepustowych oraz w tworzonych doraźnie oznakowanych strefach.
 2. Ogranicza się ilość zanęty wrzucanej do wody
  do 3 litrów na dobę.
 3. Zabrania się wędkowania w porze nocnej za wyjątkiem rozgrywania zawodów wędkarskich.

 

 

Zbiornik „Przeria” w Biedrzychowie

 1. Zabrania się wjeżdżania pojazdami mechanicznymi
  na prywatne łąki przylegające do łowiska.
 2. Ze względu na ograniczona liczbę miejsc na łowisku, Zarząd Koła w Ożarowie zastrzega sobie możliwość okresowego wstrzymania wydawania składek okresowych.
 3. Łączna ilość wrzucanej w czasie łowienia zanęty nie może przekroczyć 2 litrów.
 4. Metodą spinningową wolno łowić w miesiącach: od 1 września do 31 grudnia.

 

 

Zalew Zaklików

 1. Każdego roku od 1 czerwca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz wędkowania na terenie oznakowanego kąpieliska ( teren od mola do śluzy).
 2. Zakaz wędkowania w porze nocnej.
 3. Zabrania się połowu ryb z wyspy oraz pomostów.
 4. Obowiązuje zakaz połowu ryb w czasie gdy Zalew jest pokryty lodem – nie dotyczy sobót dni świątecznych i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Obowiązuje zakaz połowu ryb drapieżnych wszystkimi metodami od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku.

 

 

Stawy „Zwierzyniec” w Tarnobrzegu

 1. Można łowić: na 1 wędkę we wszystkie dni tygodnia z tym, że w dniach od poniedziałku do piątku  na wszystkich stawach obowiązuje zasada „złów  i wypuść”. W sobotę, niedzielę i inne dni ustawowo wolne od pracy zasada „złów i wypuść” obowiązuje na stawach Nr 1 i 2. Na pozostałych stawach obowiązuje regulamin zbiorników wydzielonych.
 2. Zakaz wędkowania w porze nocnej.
 3. Metody spinningowej można używać tylko w miesiącu listopadzie w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.
 4. Staw Nr 1 i 2 jest łowiskiem, na którym obowiązuje nakaz stosowania haków bezzadziorowych – dotyczy wszystkich metod wędkowania.

 

 

Zalew „Zochcinek” w Opatowie

 1. Łowienie ryb i wjazd na teren łowiska jest dozwolony tylko od wschodu do zachodu słońca.
 2. Łowienie ryb spod lodu dozwolone jest w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.
 3. Wejście na łowisko tylko w godzinach wędkowania.
 4. Na łowisku obowiązuje zasada „złów i wypuść”.
 5. Dozwolone jest wywożenie zanęt i przynęt tylko modelami pływającymi.
 6. Obowiązuje zakaz połowu ryb na żywą i martwą rybę oraz jej części.
 7. Dopuszcza się wędkowanie tylko na haki bezzadziorowe – dotyczy każdej metody wędkowania.
 8. Obowiązuje posiadanie maty zabezpieczającej ryby przed uszkodzeniem.
 9. Wędkowanie w nocy dozwolone jest tylko z soboty na niedzielę po uzyskaniu pisemnego zezwolenia  od opiekuna łowiska ( Okręg PZW Tarnobrzeg lub Koło Nr 23 w Opatowie ).

 

 

Zalew w Koprzywnicy.

Zezwala się na wywożenie zanęt i przynęt tylko modelami pływającymi.

 

 

Zalew w„Karwowie” i „Podolu”

 1. Dozwolone jest wywożenie zanęt i przynęt tylko modelami pływającymi.

 

 

Zalew w Janowie Lubelskim.

 1. Łowienie ryb jest dozwolone tylko z brzegu.
 2. Zabronione jest łowienie z grobli oddzielającej Zalew od kąpieliska, z terenu ośrodków wypoczynkowych i terenu między ośrodkami, z pomostów oraz w odległości 25 metrów od śluz.
 3. Wędkowanie w nocy dozwolone jest w wyznaczonych strefach oznaczonych tablicami informacyjnymi w okresie od 1 maja do 30 września na podstawie otrzymanego pisemnego zezwolenia od opiekuna łowiska (Okręgu PZW Tarnobrzeg lub opiekuna zbiornika w Janowie Lubelskim ). W czasie wędkowania w strefie wydzielonej obowiązuje dodatkowy regulamin będący załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 4. Strefa wydzielona jest strefą „złów i wypuść” w której obowiązuje zakaz łowienia na żywą i martwą rybę oraz jej części, jak również nakaz stosowania haków bezzadziorowych – dotyczy wszystkich metod wędkowania.

 

 

 

 

Wzór

Zezwolenie Nr ………..

Na wędkowanie, na zbiorniku wodnym w…………… w dniach……………… lub w strefie wydzielonej  zbiornika  wodnego w ……………………… w dniach ……………………….

Zezwolenie dla kol. ……………………………………………………..

Nr legitymacji wędkarskiej ………………………..

Nr karty wędkarskiej …………….............................

Koło Nr ….. w  ……………………………………

Akceptuję zasady niniejszego Regulaminu i obowiązuje się do jego przestrzegania.

Czytelny podpis wędkarza ……………………………………………………

Regulamin wędkowania w strefie wydzielonej na zbiorniku wodnym  w …………………………..

 1. Wędkowanie odbywa się za zgodą i wiedzą Zarządu Okręgu lub opiekuna łowiska tylko w formie wędkowania grupowego, zorganizowanego przez koła lub kluby wędkarskie . Odpowiednie zezwolenie  z dodatkowym regulaminem należy pobrać u skarbnika danego koła. Przy organizowanych zawodach wędkarskich obowiązuje regulamin zatwierdzony przez Okręg lub opiekuna łowiska.
 2. Zezwolenie na wędkowania mogą uzyskać tylko członkowie Okręgu PZW Tarnobrzeg, posiadający składkę uprawniającą do wędkowania na zbiornikach wydzielonych i wędkarze zaproszeni przez organizatora do udziału w zawodach, którzy nie łamali Regulaminu łowisk w ostatnich dwóch latach i akceptują niniejszy Regulamin. Imienne zezwolenie nie może być wykorzystywane przez innego wędkarza.
 3. W czasie wędkowania obowiązuje zasada „złów   i wypuść”. Wędkarz ma obowiązek natychmiastowego wypuszczenia złowionych ryb / nie dotyczy zawodów wędkarskich/.
 4. Wędkowanie odbywa się tylko w strefie do tego wyznaczonej.
 5. Wędkarze nie posiadający zezwolenia na wędkowanie nie mogą w tym czasie wędkować na terenie łowiska wydzielonego.
 6. Zakazuje się używania twardej kukurydzy jako zanęty,  a kulki proteinowe powinny być rozdrobnione. Limit przynęty i zanęty na zasiadkę nie może przekroczyć 10 litrów.
 7. Do połowu ryb należy stosować tylko haki bezzadziorowe, dotyczy to wszystkich metod wędkowania.
 8. Obowiązuje zakaz połowu ryb na żywą i martwą rybę lub jej części.
 9. Każdy wędkujący powinien być wyposażony w matę oraz odpowiedniej wielkości podbierak o rozpiętości ramion minimum 80 cm.
 10. Pozostałe zasady wędkowania na zbiorniku regulują zapisy Regulaminu zbiorników wydzielonych.
 11. Złamanie któregokolwiek z punktów zapisu Regulaminu skutkuje utratą uprawnień do wędkowania  w bieżącym roku na wydzielonych zbiornikach wodnych w Okręgu PZW Tarnobrzeg.

 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Nr 53  Zarządu Okręgu PZW w Tarnobrzegu w dniu 12 listopada  2018 roku.

Za Zarząd Okręgu

Prezes
 Zbigniew Ciepliński

 

 

 

UWAGA:
Przypominamy, że zgodnie z Art. 23 pkt 4 lit. „c” ustawy o rybactwie śródlądowym strażnik Państwowej Straży Rybackiej ma prawo zatrzymania za pokwitowaniem dokumentów uprawniających do połowu ryb, z tym, że dokumenty te wraz z wnioskiem o ukaranie przekazuje w terminie 7 dni właściwemu sądowi powszechnemu.

 

Zgodnie z Art.25 pkt 1 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym strażnikowi Społecznej Straży Rybackiej przysługują uprawnienia, o których mowa w art.23 pkt 1-3 i 4 lit.b,  tj:

 • kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu,
 • kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu,
 • zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w przypadku niemożności ustalenia ich posiadacza.