plakatAkcja promocyjna "Wypoczynek z wędką" 2014

 Zarząd Okręgu na wniosek Rady ds. Młodzieży uchwałą Nr 19 z dnia 14.12.2013 r. wprowadza promocję dla nowo wstępującej w szeregi PZW młodzieży do lat 16.

Promocja trwa od 15 stycznia do 15 września 2014 roku.

Szczegóły w załącznikach.

pdf Informacja o promocji - pobierz plik [163,6 KB]
pdf Dla Skarbników - Wykaz Członków - pobierz plik [218,8 KB]

Załącznik do Uchwały Nr 9 z dnia 14 października 2013 roku
Zarządu Okręgu Polskiego Związku W ędkarskiego w Tarnobrzegu

 

Tabela wysokości składek członkowskich okręgowych
na ochronę i zagospodarowanie wód w 2014 roku.

Lp.

Rodzaj składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód

Wysokość składki w PLN

I

Składki roczne pełne dla członków PZW na wszystkie wody Okręgu (ogólnodostępne* i zbiorniki wydzielone**) – uprawniające do wędkowania wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami wynikającymi z RAPR i regulaminów wewnętrznych Okręgu.

1.

Składka roczna pełna

210,00

2.

Składka roczna ulgowa dla:

- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 24 lat,

- członków odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW,

- kobiet po ukończeniu 60 roku życia,

- mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia,

- osób o widocznej niepełnosprawności (brak jednej z kończyn lub poruszanie się na wózku inwalidzkim)

110,00

3.

Składka pełna dla członka uczestnika PZW

20,00

II

1.

Składka roczna podstawowa ulgowa z tytułu deklaracji do wędkowania tylko w wodach ogólnodostępnych - wody nizinne i górskie (z wyłączeniem zbiorników wydzielonych), wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami.

95,00

2.

Składka roczna ulgowa dla:

- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 24 lat,

- odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW ,

- kobiet po ukończeniu 60 roku życia,

- mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia,

- osób o widocznej niepełnosprawności (brak jednej z kończyn lub poruszanie się na wózku inwalidzkim)

65,00

Składka roczna uzupełniająca:

 

III

1.

Składkę z punktu II/1 do składki pełnej.

115,00

2.

Składkę z punktu II/2 do składki pełnej.

45,00

3.

Składkę z punktu II przy zastosowaniu ulgi z tytułu deklaracji wędkarza do wędkowania na jednym z niżej wymienionych zbiorników:

- Topiołki

- Przeria

- Przybyłów

50,00

4.

Na badania naukowe z tytułu braku zwrotu Rejestru Połowu Ryb

10,00

IV

Składka ulgowa pełna wynikająca z deklaracji wędkarza do wędkowania tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych

1.

Składka podstawowa roczna - członek PZW (tzw. zbiorniki)

160,00

V

Składki okresowe pełne uprawniające, członków PZW, do wędkowania we wszystkich wodach Okręgu wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami

1.

Składka okresowa dla członka PZW - 1-dniowa

20,00

2.

Składka okresowa dla członka PZW - 3-dniowa

40,00

3.

Składka okresowa dla członka PZW - 7-dniowa

60,00

Dla niezrzeszonych posiadających kartę wędkarską oraz osób nie posiadających karty wędkarskiej i stałego zameldowania w Polsce.

1.

Składka okresowa dla niezrzeszonych 1-dniowa

50,00

2.

Składka okresowa dla niezrzeszonych 3-dniowa

80,00

3.

Składka okresowa dla niezrzeszonych 7 dniowa

120,00

 

Wyjaśnienia do tabeli składek:
1. *Wody ogólnodostępne to wody płynące nizinne i górskie oraz zbiorniki wodne nie ujęte w wykazie wód wydzielonych.
2. **Zbiorniki wodne wydzielone to wody dzierżawione przez Okręg, na których obowiązują odrębne regulaminy połowu przyjęte uchwałą Zarządu Okręgu. Regulamin taki można nabyć u skarbników Kół w momencie wnoszenia składek członkowskich.
3. Składka członkowska ulgowa pełna wynikająca z deklaracji wędkarza do wędkowania tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych - ujęte w punkcie IV - wynosi 160 zł dla wszystkich członków PZW i nie ujmują tu zastosowania ulgi ujęte w punktach I u II.

4. Przy "Porozumieniach" podpisanych z Okręgami, z którymi na części wód prowadzona jest wspólna gospodarka rybacko i wędkarska, mogą mieć zastosowanie inne zasady, które będą ujęte w porozumieniach.

 

5. Do składek okresowych nie stosuje się ulg.

6. Osoby korzystające z ulg wymienionych w tabeli składek są zobowiązane do okazania dokumentu poświadczającego uprawnienie do uzyskania ulgi.
7. Na podstawie § 15 pkt. 2 Statutu PZW członkowie honorowi Związku są zwolnieni ze świadczeń członkowskich. Dotyczy to, również składek członkowskich okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód.
8. Członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami, zwolnieni są z wnoszenia składek okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód.
9. Opłata egzaminacyjna upoważniająca do ubiegania się o kartę wędkarską wynosi - 20 złotych. Osoby do lat 16 zwolnione są z wnoszenia w/w opłaty.
10. Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika PZW upoważnia do wędkowania na wodach PZW ogólnie dostępnych całego kraju.

11. Osoby posiadające uprawnienia do wędkowania w krajach UE, wnoszą składkę Okręgową, jak członkowie PZW .
12. Stawy Gminne w Baranowie Sandomierskim – wędkowanie zgodnie z regulaminem stawów.
Na terenie Okręgu PZW w Tarnobrzegu obowiązuje zakaz połowu metodą trollingową.

Za Zarząd Okręgu
Prezes Antoni Brudz